1/20/2010

නුවරු දැහැමෙන් සෙමෙන් වැඦඹෙත....

කතී වෙණ මීයෙන..
එකෝ වන අන්දම දැක..
සුසුම් මිස කුණුකෙල..
හෙලනු රිසිවෙද තුල මෙද්වීපය...

නා සිරි රුව දැකුම
ඇසට සුව සිරි ලබැඳ දෙන..
රූපයේ ගිලුනු කල..
‍අමතකය මට ගීයක්ද යන වග..

පංච තූර්ය අහෝසියි..
සැනසීම අහෝසියි..
රෑ නින්ද අහෝසියි..
මොණර නාදය මීට මිහිරියි...

ඈ ලබැඳි‍ හඬ ඇසී..
මට දැයි මා විපිලිසර වුනී..
හෙල බස අර්ධ වුනී..
තරංගය කන පුරා රැව්දුනී..

ජාතකය බටහිරය..
සම නම් පෙරදිගය..
ඌරුව බ්‍රිටිෂ්ය..
මුන්ගෙ දිව කණපිට හැරී ඇත..

සරු කලාවක් ඇත..
යයි ප්‍රබුද්ධ උන් අතින් අත..
පුහු සංස්කෘතිය මත..
නුවරු දැහැමෙන් සෙමෙන් වැඦඹෙත....

1 බෙදාගෙන:

malee_msg said...

මීඩියාර් අක්කලාස් හා අයියලාස් ‍ගේ වැඩ එලෙසයස්!!!

Post a Comment